Phiên bản MAC MT4

Mặc dù nó không phải là một thiết kế riêng của Mac, nhưng MT4 đã được sử dụng rộng rãi như một OSX. Mac chỉ có thể chạy phần mềm của bên thứ 3 như Wine, hoặc PlayOnMac, tuy nhiên GQFX không hoàn toàn bảo đảm vận hành của MacOS

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang hỗ trợ trực tuyến tại trang web chính thức của MT4 để hiểu đầy đủ thông tin về hệ thống

Các tính năng chính của MT4 trên Mac

  • MT4 phù hợp với Mac OSX sử dụng hệ thống bên thứ 3 Wine hoặc PlayOnMac
  • Chưa dịch
  • Hơn 50 chỉ báo giao dịch
  • Công cụ phân tích
  • Các cài đặt biểu đồ đa dạng
  • Tự động hóa giao dịch