Giám sát

Belize IFSC đã xây dựng nghiêm ngặt các quy định bảo vệ tiền vốn của khách hàng. Việc kiểm soát của IFSC trong GQFX dựa trên các luật, quy định và tiêu chuẩn liên quan toàn diện nhằm đạt được mục tiêu bảo toàn tài sản.

Khi khách hàng gửi tài sản vào GQFX, tài khoản gửi tiền được tách ra khỏi tài khoản quỹ hoạt động của GQFX, trở thành tài khoản quỹ dành riêng cho khách hàng. Việc phân chia bảo quản như vậy được công nhận là hình thức quan trọng nhất.

Ngoài ra, yêu cầu ngân hàng tài khoản tiền gửi phải là ngân hàng luôn duy trì tín dụng.

Các tài khoản dành riêng cho khách hàng của GQFX thông thường do bộ phận kế toán điều hành trong hoạt động kinh doanh gửi và rút tiền. Ngoài các cuộc kiểm toán thường xuyên của bộ phận kiểm toán nội bộ, GQFX cũng chấp nhận các cuộc kiểm toán thường xuyên từ các công ty kiểm toán (pháp nhân). Mục đích là từ quan điểm của bên thứ ba, xem xét các hoạt động được thực hiện có phù hợp và hợp lý hay không, có bất kỳ hành vi nào không đúng hay không, hệ thống giám sát có luôn hoạt động hiệu quả hay không, v.v. Các kết quả kiểm tra trên phải được báo cáo thường xuyên cho IFSC, và các yêu cầu liên quan phải được xây dựng nghiêm ngặt trong quá trình đánh giá của bộ phận kiểm toán nội bộ và công ty kiểm toán (pháp nhân) và cuộc điều tra IFSC.

Đối với mỗi khách hàng mà nói thì tài sản của khách hàng đều là những tài sản quý giá. Chúng tôi tuyệt đối không cho phép có bất cứ khoản tiền độc hại nào lẫn lộn trong số các tài sản quý giá đó, đặc biệt là trong tình hình quốc tế hiện nay, là một hạng mục kiểm soát gắt gao, tăng cường kiểm soát chống rửa tiền, chống khủng bố. Yêu cầu nghiêm ngặt các nhà cung cấp được cấp phép, và các hạng mục này được coi là hạng mục kiểm soát quan trọng nhất trong các hạng mục kiểm soát của IFSC. Trên cơ sở phương châm IFSC của GQFX, dựa vào chính sách của các tổ chức quốc tế có liên quan và các tổ chức tư nhân, chúng tôi đã xây dựng các quy định để kiên quyết ngăn chặn dòng tiền đáng ngờ, đồng thời áp dụng một hệ thống quản lý hợp lý và phù hợp. Song song, chúng tôi đã xây dựng các quy định kiểm soát để báo cáo IFSC ngay lập tức trong trường hợp có các quỹ đáng ngờ bị trộn lẫn và tiến hành loại trừ chúng theo các yêu cầu liên quan.