Giấy phép theo quy định

Belize (Belize) là lãnh thổ hải ngoại của Đế quốc Anh trước đây, đại diện chủ quyền một quốc gia của Khối thịnh vượng chung Anh. Năm 1990, Luật Công ty Kinh doanh Quốc tế được ban hành và thành lập nhiều công ty kinh doanh quốc tế. Sau đó, Luật Ủy thác được ban hành vào năm 1992 và Luật Tài chính ở nước ngoài được thông qua vào năm 1996, và hai loại giấy phép ngân hàng, cấp A không hạn chế và cấp B hạn chế đã được ban hành, và thị trường tài chính nước ngoài do đó đã được xác định.
Cơ quan Giám sát Thị trường của Belize (IFSC) nổi tiếng là một tổ chức tài chính cấp giấy phép và thực hiện nghiêm túc việc giám sát.

Trong GQFX, căn cứ theo hướng dẫn của IFSC và quy định pháp luật liên quan, nghiêm túc thực hiện những nội dung quan trọng của cơ chế nội bộ sau đây.

  • Dựa vào tiêu chuẩn cao, thông qua việc hợp tác với các đối tác ngân hàng, thực hiện quản lý tài sản một cách hợp lý, ổn định
  • Tất cả tài sản của khách hàng, được tiến hành quản lý nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu thể chế quản lý tách biệt
  • Tuân thủ chuẩn mực quốc tế về dịch vụ liên quan số 4400 [thực hiện các thủ tục liên quan đến thông tin tài chính đã thỏa thuận], thực hiện nghiêm túc các cuộc kiểm toán kế toán
  • Giấy phép IFSC do IFSC cấp số 000320/189